Stjórnarhættir banner image
Stjórnarhættir banner image

Stjórnarhættir

Stjórnarhættir

Festi fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ Iceland og Samtökum atvinnulífsins í endurskoðaðri útgáfu 1. júlí 2021. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vefnum www.leidbeiningar.is

Stjórnarhættir Festi eru markaðir af starfsreglum stjórnar, samþykktum félagsins og lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Gildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar á stjórnarfundi þann 28. apríl 2021. Reglurnar eru settar samkvæmt ákvæðum í 4. mgr. 70. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 2. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins. Í samþykktum er kveðið á um tilgang félagsins, hlutafé þess, hluthafafundi, stjórn, forstjóra, reikningshald og endurskoðun. Núverandi starfskjarastefna Festi var samþykkt á aðalfundi félagsins þann 22. mars 2021. Stefnan nær til starfskjara stjórnarmanna, forstjóra og æðstu stjórnenda félagsins.

Starfsreglur stjórnar, samþykktir félagsins og upplýsingar um starfskjarastefnu eru aðgengilegar á vefsíðu Festi, www.festi.is/cc/stjornarhættir. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum hluthafa þess. Aðalfund skal halda fyrir lok ágúst ár hvert. Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Stjórn félagsins gerir árlega árangursmat á störfum sínum. Samskipti stjórnar og hluthafa fara fram á hluthafafundum. Stjórnarmenn í félaginu eru sjálfstæðir í störfum sínum og taka ekki við fyrirmælum frá hluthöfum félagsins eða öðrum hagsmunaaðilum. Stjórnarmenn gæta jafnframt trúnaðar í störfum sínum og veita hluthöfum ekki upplýsingar um rekstur eða starfsemi félagsins nema slíkt sé kynnt á vettvangi stjórnar.

Samkvæmt samþykktum skal stjórn Festi vera skipuð fimm stjórnarmönnum sem kjörnir eru árlega á aðalfundi. Í stjórninni eru nú þrjár konur og einn karl þar sem Þórður Már Jóhannesson, fyrrverandi stjórnarformaður félagsins sagði sig úr stjórn þann 6. janúar 2022. Stjórnin skipti með sér verkum í kjölfarið og Guðjón Reynisson tók við sem stjórnarformaður. Aðalfundur verður í mars 2022 og fram að honum verða fjórir í stjórn félagsins. Félagið uppfyllir því ekki fram að aðalfundi ákvæði laga um hlutafélög um kynjahlutföll stjórnar sem tóku gildi 1. september 2013. Stjórnarmenn eru með fjölbreytta menntun og hafa víðtæka reynslu úr atvinnulífinu.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í stjórn félagsins þurfa að tilkynna það skriflega til stjórnarinnar að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Samþykktum félagsins má einungis breyta með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á löglegum hluthafafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði að slík breyting sé fyrirhuguð og í hverju hún felst.

Stjórnin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru árlega. Í þeim er að finna skilgreiningu á valdsviði stjórnar og verksviði stjórnar gagnvart forstjóra. Í reglunum er meðal annars að finna ákvæði um skipan stjórnar, samskipti við hluthafa, boðun funda og ályktunarhæfni, fundargerðir og innihald þeirra, reglur um þagnar- og trúnaðarskyldu stjórnarmanna og reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála. Stjórn kýs sér formann og varaformann ásamt því að skipa nefndarmenn undirnefnda. Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þörf krefur og að jafnaði eigi sjaldnar en átta sinnum á ári. Fundarstaður félagsstjórnar er í höfuðstöðvum Festi hf. að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi. Formaður stjórnar fundum félagsstjórnar. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar og hefur þar umræðu- og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað í einstökum tilfellum. Stjórn félagsins ákveður meðal annars starfskjör forstjóra og hittir endurskoðendur reglulega. Stjórn hefur skipað endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd. Tilnefninganefnd starfar í umboði aðalfundar.

Til að tryggja að reikningsskil félagsins séu í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla hefur félagið lagt áherslu á vel skilgreind ábyrgðarsvið, eðlilega aðgreiningu starfa, ásamt reglulegri skýrslugjöf og gegnsæi í starfseminni. Ferli mánaðarlegrar skýrslugjafar ásamt rýni fyrir einstakar deildir er mikilvægur þáttur í eftirliti með afkomu og öðrum lykilþáttum starfseminnar. Mánaðarleg uppgjör eru unnin og lögð fyrir stjórn félagsins. Til staðar eru verklagsreglur til að tryggja eftirlit með tekjuskráningu og rekstrarkostnaði ásamt fleiri liðum sem hafa áhrif á rekstur félagsins. Áhættustýring er yfirfarin reglulega til að endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi félagsins. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir félagið að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Rekstraráhættu er mætt með því að hafa eftirlit með viðskiptum og fylgni við lög. Stjórn hefur sett stefnu um eiginfjárstýringu til að eiginfjárstaða félagsins sé sterk og styðji við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Allir stjórnarmenn hafa lagt fram persónulegar upplýsingar svo hægt sé að leggja mat á hæfi þeirra er varðar stjórnarsetu í öðrum félögum, eignarhluti í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila og möguleg hagsmunatengsl. Allir stjórnarmenn eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum þess.

Festi fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ Iceland og Samtökum atvinnulífsins í endurskoðaðri útgáfu 1. júlí 2021. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vefnum www.leidbeiningar.is

Stjórnarhættir Festi eru markaðir af starfsreglum stjórnar, samþykktum félagsins og lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Gildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar á stjórnarfundi þann 28. apríl 2021. Reglurnar eru settar samkvæmt ákvæðum í 4. mgr. 70. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 2. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins. Í samþykktum er kveðið á um tilgang félagsins, hlutafé þess, hluthafafundi, stjórn, forstjóra, reikningshald og endurskoðun. Núverandi starfskjarastefna Festi var samþykkt á aðalfundi félagsins þann 22. mars 2021. Stefnan nær til starfskjara stjórnarmanna, forstjóra og æðstu stjórnenda félagsins.

Starfsreglur stjórnar, samþykktir félagsins og upplýsingar um starfskjarastefnu eru aðgengilegar á vefsíðu Festi, www.festi.is/cc/stjornarhættir. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum hluthafa þess. Aðalfund skal halda fyrir lok ágúst ár hvert. Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Stjórn félagsins gerir árlega árangursmat á störfum sínum. Samskipti stjórnar og hluthafa fara fram á hluthafafundum. Stjórnarmenn í félaginu eru sjálfstæðir í störfum sínum og taka ekki við fyrirmælum frá hluthöfum félagsins eða öðrum hagsmunaaðilum. Stjórnarmenn gæta jafnframt trúnaðar í störfum sínum og veita hluthöfum ekki upplýsingar um rekstur eða starfsemi félagsins nema slíkt sé kynnt á vettvangi stjórnar.

Samkvæmt samþykktum skal stjórn Festi vera skipuð fimm stjórnarmönnum sem kjörnir eru árlega á aðalfundi. Í stjórninni eru nú þrjár konur og einn karl þar sem Þórður Már Jóhannesson, fyrrverandi stjórnarformaður félagsins sagði sig úr stjórn þann 6. janúar 2022. Stjórnin skipti með sér verkum í kjölfarið og Guðjón Reynisson tók við sem stjórnarformaður. Aðalfundur verður í mars 2022 og fram að honum verða fjórir í stjórn félagsins. Félagið uppfyllir því ekki fram að aðalfundi ákvæði laga um hlutafélög um kynjahlutföll stjórnar sem tóku gildi 1. september 2013. Stjórnarmenn eru með fjölbreytta menntun og hafa víðtæka reynslu úr atvinnulífinu.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í stjórn félagsins þurfa að tilkynna það skriflega til stjórnarinnar að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Samþykktum félagsins má einungis breyta með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á löglegum hluthafafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði að slík breyting sé fyrirhuguð og í hverju hún felst.

Stjórnin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru árlega. Í þeim er að finna skilgreiningu á valdsviði stjórnar og verksviði stjórnar gagnvart forstjóra. Í reglunum er meðal annars að finna ákvæði um skipan stjórnar, samskipti við hluthafa, boðun funda og ályktunarhæfni, fundargerðir og innihald þeirra, reglur um þagnar- og trúnaðarskyldu stjórnarmanna og reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála. Stjórn kýs sér formann og varaformann ásamt því að skipa nefndarmenn undirnefnda. Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þörf krefur og að jafnaði eigi sjaldnar en átta sinnum á ári. Fundarstaður félagsstjórnar er í höfuðstöðvum Festi hf. að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi. Formaður stjórnar fundum félagsstjórnar. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar og hefur þar umræðu- og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað í einstökum tilfellum. Stjórn félagsins ákveður meðal annars starfskjör forstjóra og hittir endurskoðendur reglulega. Stjórn hefur skipað endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd. Tilnefninganefnd starfar í umboði aðalfundar.

Til að tryggja að reikningsskil félagsins séu í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla hefur félagið lagt áherslu á vel skilgreind ábyrgðarsvið, eðlilega aðgreiningu starfa, ásamt reglulegri skýrslugjöf og gegnsæi í starfseminni. Ferli mánaðarlegrar skýrslugjafar ásamt rýni fyrir einstakar deildir er mikilvægur þáttur í eftirliti með afkomu og öðrum lykilþáttum starfseminnar. Mánaðarleg uppgjör eru unnin og lögð fyrir stjórn félagsins. Til staðar eru verklagsreglur til að tryggja eftirlit með tekjuskráningu og rekstrarkostnaði ásamt fleiri liðum sem hafa áhrif á rekstur félagsins. Áhættustýring er yfirfarin reglulega til að endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi félagsins. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir félagið að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Rekstraráhættu er mætt með því að hafa eftirlit með viðskiptum og fylgni við lög. Stjórn hefur sett stefnu um eiginfjárstýringu til að eiginfjárstaða félagsins sé sterk og styðji við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Allir stjórnarmenn hafa lagt fram persónulegar upplýsingar svo hægt sé að leggja mat á hæfi þeirra er varðar stjórnarsetu í öðrum félögum, eignarhluti í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila og möguleg hagsmunatengsl. Allir stjórnarmenn eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum þess.

Banner image
Banner image

Starfskjaranefnd

Stjórn hefur skipað starfskjaranefnd. Hlutverk nefndarinnar er að vera leiðbeinandi fyrir stjórn um starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda félagsins og ráðgefandi um starfskjarastefnu, sem tekin skal til endurskoðunar ár hvert og lögð fyrir aðalfund félagsins. Skal nefndin jafnframt fylgjast með að starfskjör æðstu stjórnenda séu innan ramma starfskjarastefnu félagsins og gefa stjórn skýrslu þar að lútandi árlega í tengslum við aðalfund. Stjórn félagsins skal kjósa þrjá menn til setu í starfskjaranefnd. Skulu tveir nefndarmanna af þremur vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess. Í starfskjaranefnd má hvorki forstjóri félagsins né annar starfsmaður eiga sæti. Óháðir stjórnarmenn mega eiga sæti í starfskjaranefnd. Haft skal að leiðarljósi að nefndarmenn hafi reynslu og þekkingu á viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda. Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi. Í starfsreglum stjórnar skal kveðið á um störf nefndarinnar. Í starfskjaranefnd sitja Margrét Guðmundsdóttir sem er formaður nefndarinnar, Guðjón Karl Reynisson og Þórður Már Jóhannesson fram til 6. janúar 2022.

Endurskoðunarnefnd

Stjórn Festi hf. hefur skipað endurskoðunarnefnd fyrir félagið í samræmi við ákvæði laga um ársreikninga. Í henni skulu sitja eigi færri en þrír nefndarmenn og skal meirihluti þeirra vera óháður Festi. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Meirihluti nefndarmanna skal vera stjórnarmenn Festi hf. og stjórn félagsins skal tilnefna formann. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við störf nefndarinnar og skal að minnsta kosti einn nefndarmanna hafa staðgóða þekkingu og reynslu á sviði reikningsskila eða endurskoðunar. Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi. Nefndinni er ætlað að hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og mat á störfum endurskoðenda til að tryggja frekara öryggi og vönduð vinnubrögð við endurskoðunina. Samkvæmt reglum um störf nefndarinnar skulu tveir stjórnarmenn valdir í nefndina auk eins utanaðkomandi sérfræðings. Nefndin skal halda a.m.k. fjóra fundi á ári og aukafundi þegar formaður telur þörf á því. Í nefndinni sitja þau Þórey G. Guðmundsdóttir stjórnarmaður, Kristín Guðmundsdóttir stjórnarmaður og Björgólfur Jóhannsson sem er formaður nefndarinnar.

 Hlutverk endurskoðunarnefndar er eftirfarandi:

• Að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila.

• Að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits Festi, áhættustýringu og öðrum eftirlitsaðgerðum.

• Að hafa eftirlit með endurskoðun ársreiknings Festi.

• Að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðendum eða endurskoðunarfyrirtæki.

• Að meta óhæði endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis.

Tilnefninganefnd

Hjá Festi starfar tilnefninganefnd, sem kosin er á aðalfundi félagsins. Hún hefur það hlutverk að undirbúa og gera tillögur um frambjóðendur við kjör stjórnar félagsins og leggur tillögur sínar fyrir hluthafafund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Við mat á frambjóðendum skal horft til hæfni, reynslu og þekkingar, m.a. með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar. Þess skal gætt að tillagan samræmist ákvæðum laga um hlutafélög og samþykktum félagsins um skipan stjórnar. Tillögur nefndarinnar skulu stefna að því, að stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri hæfni, þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar á hverjum tíma og skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

Tilnefninganefnd er skipuð þremur mönnum til eins árs í senn, tveimur sem eru kosnir á aðalfundi og síðan einum stjórnarmanni. Meirihluti nefndarinnar er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna er miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið, sbr. leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, NASDAQ Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins.

Tilnefninganefnd skipa Sigrún Ragna Ólafsdóttir formaður, Tryggvi Pálsson og Margrét Guðmundsdóttir, varaformaður stjórnar sem er fulltrúi stjórnar í nefndinni. Fyrirspurnir sendist á netfangið tilnefningarnefnd@festi.is.

Fjárfestingarráð

Stjórn hefur skipað fjárfestingaráð til að vinna að greiningum og tillögum stjórnar Festi um fjárfestingar. Í ráðinu sitja Guðjón Reynisson formaður stjórnar og Eggert Kristófersson forstjóri.

Á árinu 2021 voru haldnir 18 stjórnarfundir, 9 fundir í endurskoðunarnefnd og 3 fundir í starfskjaranefnd. Meirihluti stjórnar, endurskoðunarnefndar og starfskjaranefndar hefur mætt á alla fundi. Endurskoðunarnefnd boðar endurskoðendur félagsins á fundi reglulega auk þess sem þeir mæta á stjórnarfundi séu endurskoðuð eða könnuð uppgjör til umfjöllunar.

Siðareglur Festi

Okkur er ljóst að orðspor Festi og dótturfélaga er ein dýrmætasta eign félagsins. Í ljósi þess höfum við sett okkur eftirfarandi siðareglur, sem gilda um alla starfsemi félagsins, alla starfsmenn og stjórn þess, sem og þá verktaka er sinna verkefnum fyrir félagið.

Samfélagið

Við förum eftir öllum lögum og reglum sem lúta að starfsemi félagsins og leggjum okkur fram um að vera traustir þátttakendur í samfélaginu.

Viðskiptavinirnir

Við berum virðingu fyrir viðskiptavinum okkar og leggjum allt kapp á að veita þeim framúrskarandi vörur og þjónustu á sanngjörnu verði. Á sama hátt virðum við birgja okkar og metum að verðleikum hlutverk þeirra í virðiskeðjunni.

Starfsfólkið

Við kappkostum að tryggja öryggi og vellíðan starfsfólks félagsins með góðum aðbúnaði á vinnustað, fræðslu og þjálfun. Við fylgjum viðurkenndum öryggis- og heilsuverndarstöðlum. Við erum umburðarlynd, tökum tillit til ólíkra sjónarmiða og leyfum hæfileikum hvers og eins að njóta sín. Við stuðlum að jafnrétti á vinnustað og erum málefnaleg og sanngjörn í öllum okkar samskiptum. Við líðum hvorki einelti né aðra áreitni.

Hluthafarnir

Við veitum hluthöfum og öðrum markaðsaðilum réttar og skilmerkilegar upplýsingar um rekstur félagsins eins og hæfir félagi á markaði. Félagið fer eftir reglum markaðarins og góðum stjórnarháttum.

Umhverfið

Við sýnum umhverfinu virðingu og leitumst við að bjóða umhverfisvænar vörur og þjónustu. Við leggjum okkur fram um að valda sem minnstum skaða á umhverfinu með starfsemi félagsins og fylgjum viðurkenndum umhverfis-, gæða-, öryggis- og heilsufarsstöðlum. 

Trúnaður

Við virðum þagnarskyldu um þær trúnaðarupplýsingar, sem okkur berast, og helst sú þagnarskylda þótt látið sé af störfum. Við nýtum okkur ekki trúnaðarupplýsingar til ávinnings, hvorki fyrir okkur sjálf né aðra.  

Samþykkt 27. febrúar 2020

Starfskjaranefnd

Stjórn hefur skipað starfskjaranefnd. Hlutverk nefndarinnar er að vera leiðbeinandi fyrir stjórn um starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda félagsins og ráðgefandi um starfskjarastefnu, sem tekin skal til endurskoðunar ár hvert og lögð fyrir aðalfund félagsins. Skal nefndin jafnframt fylgjast með að starfskjör æðstu stjórnenda séu innan ramma starfskjarastefnu félagsins og gefa stjórn skýrslu þar að lútandi árlega í tengslum við aðalfund. Stjórn félagsins skal kjósa þrjá menn til setu í starfskjaranefnd. Skulu tveir nefndarmanna af þremur vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess. Í starfskjaranefnd má hvorki forstjóri félagsins né annar starfsmaður eiga sæti. Óháðir stjórnarmenn mega eiga sæti í starfskjaranefnd. Haft skal að leiðarljósi að nefndarmenn hafi reynslu og þekkingu á viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda. Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi. Í starfsreglum stjórnar skal kveðið á um störf nefndarinnar. Í starfskjaranefnd sitja Margrét Guðmundsdóttir sem er formaður nefndarinnar, Guðjón Karl Reynisson og Þórður Már Jóhannesson fram til 6. janúar 2022.

Endurskoðunarnefnd

Stjórn Festi hf. hefur skipað endurskoðunarnefnd fyrir félagið í samræmi við ákvæði laga um ársreikninga. Í henni skulu sitja eigi færri en þrír nefndarmenn og skal meirihluti þeirra vera óháður Festi. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Meirihluti nefndarmanna skal vera stjórnarmenn Festi hf. og stjórn félagsins skal tilnefna formann. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við störf nefndarinnar og skal að minnsta kosti einn nefndarmanna hafa staðgóða þekkingu og reynslu á sviði reikningsskila eða endurskoðunar. Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi. Nefndinni er ætlað að hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og mat á störfum endurskoðenda til að tryggja frekara öryggi og vönduð vinnubrögð við endurskoðunina. Samkvæmt reglum um störf nefndarinnar skulu tveir stjórnarmenn valdir í nefndina auk eins utanaðkomandi sérfræðings. Nefndin skal halda a.m.k. fjóra fundi á ári og aukafundi þegar formaður telur þörf á því. Í nefndinni sitja þau Þórey G. Guðmundsdóttir stjórnarmaður, Kristín Guðmundsdóttir stjórnarmaður og Björgólfur Jóhannsson sem er formaður nefndarinnar.

 Hlutverk endurskoðunarnefndar er eftirfarandi:

• Að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila.

• Að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits Festi, áhættustýringu og öðrum eftirlitsaðgerðum.

• Að hafa eftirlit með endurskoðun ársreiknings Festi.

• Að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðendum eða endurskoðunarfyrirtæki.

• Að meta óhæði endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis.

Tilnefninganefnd

Hjá Festi starfar tilnefninganefnd, sem kosin er á aðalfundi félagsins. Hún hefur það hlutverk að undirbúa og gera tillögur um frambjóðendur við kjör stjórnar félagsins og leggur tillögur sínar fyrir hluthafafund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Við mat á frambjóðendum skal horft til hæfni, reynslu og þekkingar, m.a. með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar. Þess skal gætt að tillagan samræmist ákvæðum laga um hlutafélög og samþykktum félagsins um skipan stjórnar. Tillögur nefndarinnar skulu stefna að því, að stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri hæfni, þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar á hverjum tíma og skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

Tilnefninganefnd er skipuð þremur mönnum til eins árs í senn, tveimur sem eru kosnir á aðalfundi og síðan einum stjórnarmanni. Meirihluti nefndarinnar er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna er miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið, sbr. leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, NASDAQ Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins.

Tilnefninganefnd skipa Sigrún Ragna Ólafsdóttir formaður, Tryggvi Pálsson og Margrét Guðmundsdóttir, varaformaður stjórnar sem er fulltrúi stjórnar í nefndinni. Fyrirspurnir sendist á netfangið tilnefningarnefnd@festi.is.

Fjárfestingarráð

Stjórn hefur skipað fjárfestingaráð til að vinna að greiningum og tillögum stjórnar Festi um fjárfestingar. Í ráðinu sitja Guðjón Reynisson formaður stjórnar og Eggert Kristófersson forstjóri.

Á árinu 2021 voru haldnir 18 stjórnarfundir, 9 fundir í endurskoðunarnefnd og 3 fundir í starfskjaranefnd. Meirihluti stjórnar, endurskoðunarnefndar og starfskjaranefndar hefur mætt á alla fundi. Endurskoðunarnefnd boðar endurskoðendur félagsins á fundi reglulega auk þess sem þeir mæta á stjórnarfundi séu endurskoðuð eða könnuð uppgjör til umfjöllunar.

Siðareglur Festi

Okkur er ljóst að orðspor Festi og dótturfélaga er ein dýrmætasta eign félagsins. Í ljósi þess höfum við sett okkur eftirfarandi siðareglur, sem gilda um alla starfsemi félagsins, alla starfsmenn og stjórn þess, sem og þá verktaka er sinna verkefnum fyrir félagið.

Samfélagið

Við förum eftir öllum lögum og reglum sem lúta að starfsemi félagsins og leggjum okkur fram um að vera traustir þátttakendur í samfélaginu.

Viðskiptavinirnir

Við berum virðingu fyrir viðskiptavinum okkar og leggjum allt kapp á að veita þeim framúrskarandi vörur og þjónustu á sanngjörnu verði. Á sama hátt virðum við birgja okkar og metum að verðleikum hlutverk þeirra í virðiskeðjunni.

Starfsfólkið

Við kappkostum að tryggja öryggi og vellíðan starfsfólks félagsins með góðum aðbúnaði á vinnustað, fræðslu og þjálfun. Við fylgjum viðurkenndum öryggis- og heilsuverndarstöðlum. Við erum umburðarlynd, tökum tillit til ólíkra sjónarmiða og leyfum hæfileikum hvers og eins að njóta sín. Við stuðlum að jafnrétti á vinnustað og erum málefnaleg og sanngjörn í öllum okkar samskiptum. Við líðum hvorki einelti né aðra áreitni.

Hluthafarnir

Við veitum hluthöfum og öðrum markaðsaðilum réttar og skilmerkilegar upplýsingar um rekstur félagsins eins og hæfir félagi á markaði. Félagið fer eftir reglum markaðarins og góðum stjórnarháttum.

Umhverfið

Við sýnum umhverfinu virðingu og leitumst við að bjóða umhverfisvænar vörur og þjónustu. Við leggjum okkur fram um að valda sem minnstum skaða á umhverfinu með starfsemi félagsins og fylgjum viðurkenndum umhverfis-, gæða-, öryggis- og heilsufarsstöðlum. 

Trúnaður

Við virðum þagnarskyldu um þær trúnaðarupplýsingar, sem okkur berast, og helst sú þagnarskylda þótt látið sé af störfum. Við nýtum okkur ekki trúnaðarupplýsingar til ávinnings, hvorki fyrir okkur sjálf né aðra.  

Samþykkt 27. febrúar 2020

Banner image
Banner image

Stjórn

Stjórn

Guðjón Reynisson

Guðjón Reynisson

Stjórnarformaður

Guðjón Reynisson er með MBA gráðu frá Háskóla Íslands 2002, lauk Rekstrar- og viðskiptanámi frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands 1999 og útskrifaðist með íþróttakennararéttindi á grunn- og framhaldsskólastigi frá Íþróttakennaraskóla Íslands 1986. Guðjón er í dag sjálfstætt starfandi fjárfestir og stjórnarmaður. Á árunum 2008-2017 starfaði hann sem forstjóri Hamleys of London. Fólst starfið í að móta og innleiða stefnu félagsins sem miðaði að því að stækka það úr einni verslun í aðþjóðlega keðju verslana. Guðjón leiddi sölu á félaginu árið 2011-12 og aftur 2015-16. Á árunum 2003-2007 gegndi Guðjón stöðu framkvæmdastjóra 10-11 verslananna. Þar áður frá 1998-2003 var hann framkvæmdstjóri sölusviðs Tals. Guðjón tók sæti í stjórn Festi árið 2014 en auk þess hefur hann setið í stjórn Kviku banka frá árinu 2018, í stjórn Securitas frá 2018 og sem stjórnarformaður Dropp frá 2021.

Guðjón Reynisson

Guðjón Reynisson

Stjórnarformaður

Guðjón Reynisson er með MBA gráðu frá Háskóla Íslands 2002, lauk Rekstrar- og viðskiptanámi frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands 1999 og útskrifaðist með íþróttakennararéttindi á grunn- og framhaldsskólastigi frá Íþróttakennaraskóla Íslands 1986. Guðjón er í dag sjálfstætt starfandi fjárfestir og stjórnarmaður. Á árunum 2008-2017 starfaði hann sem forstjóri Hamleys of London. Fólst starfið í að móta og innleiða stefnu félagsins sem miðaði að því að stækka það úr einni verslun í aðþjóðlega keðju verslana. Guðjón leiddi sölu á félaginu árið 2011-12 og aftur 2015-16. Á árunum 2003-2007 gegndi Guðjón stöðu framkvæmdastjóra 10-11 verslananna. Þar áður frá 1998-2003 var hann framkvæmdstjóri sölusviðs Tals. Guðjón tók sæti í stjórn Festi árið 2014 en auk þess hefur hann setið í stjórn Kviku banka frá árinu 2018, í stjórn Securitas frá 2018 og sem stjórnarformaður Dropp frá 2021.

Margrét Guðmundsdóttir

Varaformaður

Margrét Guðmundsdóttir er með Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, Cand. merc. próf frá Copenhagen Business School og Executive menntun frá CEDEP/Insead í Frakklandi. Margrét starfaði sem forstjóri Austurbakka, síðar Icepharma hf. árin 2005-2016. Áður starfaði Margrét sem framkvæmdastjóri hjá Skeljungi 1995-2005, framkvæmdastjóri hjá Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 1986-1995 og skrifstofustjóri hjá Dansk ESSO, síðar Statoil, 1982-1986. Hún var aðstoðarframkvæmdastjóri AIESEC International í Brussel 1978-1979. Margrét situr í stjórn Eignarhaldsfélagsins Lyngs ehf., Eimskips, Heklu hf., Heklu Fasteigna ehf. og Paradísar ehf. Margrét var formaður European Surgical Trade Association 2011-2013 og sat í stjórn félagsins frá 2009-2015. Hún var formaður Félags atvinnurekenda 2009-2013, sat í stjórn Reiknistofu bankanna 2010-2011 og 2016-2018, stjórn ISAVIA 2017-2018 og stjórn SPRON 2008-2009. Margrét hefur einnig setið í stjórnum eftirtaldra fyrirtækja: Skýrr hf., Frigg hf., Q8 A/S í Danmörku og Dansk Institut for Personalerådgivning. Margrét hóf stjórnarstörf hjá N1 árið 2011 og var formaður Festi til mars 2020.

Margrét Guðmundsdóttir

Margrét Guðmundsdóttir

Varaformaður

Margrét Guðmundsdóttir er með Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, Cand. merc. próf frá Copenhagen Business School og Executive menntun frá CEDEP/Insead í Frakklandi. Margrét starfaði sem forstjóri Austurbakka, síðar Icepharma hf. árin 2005-2016. Áður starfaði Margrét sem framkvæmdastjóri hjá Skeljungi 1995-2005, framkvæmdastjóri hjá Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 1986-1995 og skrifstofustjóri hjá Dansk ESSO, síðar Statoil, 1982-1986. Hún var aðstoðarframkvæmdastjóri AIESEC International í Brussel 1978-1979. Margrét situr í stjórn Eignarhaldsfélagsins Lyngs ehf., Eimskips, Heklu hf., Heklu Fasteigna ehf. og Paradísar ehf. Margrét var formaður European Surgical Trade Association 2011-2013 og sat í stjórn félagsins frá 2009-2015. Hún var formaður Félags atvinnurekenda 2009-2013, sat í stjórn Reiknistofu bankanna 2010-2011 og 2016-2018, stjórn ISAVIA 2017-2018 og stjórn SPRON 2008-2009. Margrét hefur einnig setið í stjórnum eftirtaldra fyrirtækja: Skýrr hf., Frigg hf., Q8 A/S í Danmörku og Dansk Institut for Personalerådgivning. Margrét hóf stjórnarstörf hjá N1 árið 2011 og var formaður Festi til mars 2020.

Margrét Guðmundsdóttir
Kristín Guðmundsdóttir

Kristín Guðmundsdóttir

Stjórnarmaður

Kristín er með Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri KG slf. Árið 2011 gegndi hún starfi forstjóra Skipta en þar á undan sem fjármálastjóri Skipta/Símans 2003–2010 og sem fjármálastjóri Granda hf. 1994-2002. Kristín starfaði einnig til fjölda ára sem forstöðumaður hjá Íslandsbanka og Iðnaðarbanka Íslands. Kristín hefur setið í mörgum stjórnum. Hún var stjórnarformaður Sparisjóðs Vestmannaeyja 2011-2013, í stjórn Mílu ehf. 2007-2011, í stjórn Símans 2007-2011, í stjórn Straums fjárfestingabanka 2013-2015, í stjórn Kviku banka frá 2015-2016 og 2018 og í stjórn Golfsambands Íslands 2013-2021. Hún hefur einnig setið í stjórnum eftirfarandi fyrirtækja: Skjá miðlar, Fasteignafélagið Jörfi, Sjóminjasafnið, Farsímagreiðslur, Straumur, Verslunarráð Íslands, Verðbréfaskráning Íslands og Lífeyrissjóður verkstjóra. Hún situr í stjórn Farice frá 2013, Rvk Studios frá 2015, Eyrir Venture Management frá 2020 og Eyrir Ventures frá 2019. Hún situr í stjórn Eyris sprota frá 2020 og í fjárfestingaráði þess félags frá 2015. Þá var Kristín forseti Rótarý Reykjavík Miðborg 2013-2014. Kristín hóf stjórnarstörf hjá N1 2011 og settist í stjórn Festi árið 2018.

Kristín Guðmundsdóttir

Kristín Guðmundsdóttir

Stjórnarmaður

Kristín er með Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri KG slf. Árið 2011 gegndi hún starfi forstjóra Skipta en þar á undan sem fjármálastjóri Skipta/Símans 2003–2010 og sem fjármálastjóri Granda hf. 1994-2002. Kristín starfaði einnig til fjölda ára sem forstöðumaður hjá Íslandsbanka og Iðnaðarbanka Íslands. Kristín hefur setið í mörgum stjórnum. Hún var stjórnarformaður Sparisjóðs Vestmannaeyja 2011-2013, í stjórn Mílu ehf. 2007-2011, í stjórn Símans 2007-2011, í stjórn Straums fjárfestingabanka 2013-2015, í stjórn Kviku banka frá 2015-2016 og 2018 og í stjórn Golfsambands Íslands 2013-2021. Hún hefur einnig setið í stjórnum eftirfarandi fyrirtækja: Skjá miðlar, Fasteignafélagið Jörfi, Sjóminjasafnið, Farsímagreiðslur, Straumur, Verslunarráð Íslands, Verðbréfaskráning Íslands og Lífeyrissjóður verkstjóra. Hún situr í stjórn Farice frá 2013, Rvk Studios frá 2015, Eyrir Venture Management frá 2020 og Eyrir Ventures frá 2019. Hún situr í stjórn Eyris sprota frá 2020 og í fjárfestingaráði þess félags frá 2015. Þá var Kristín forseti Rótarý Reykjavík Miðborg 2013-2014. Kristín hóf stjórnarstörf hjá N1 2011 og settist í stjórn Festi árið 2018.

Þórey G. Guðmundsdóttir

Stjórnarmaður

Þórey G. Guðmundsdóttir er með Cand.oecon gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Þórey starfaði sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Bláa Lónsins hf. frá árinu 2013 til 2021. Árin 2012-2013 var Þórey forstöðumaður hagdeildar Samskipa og árin 2004-2011 var hún forstöðumaður fjármálasviðs hjá Straumi Fjárfestingabanka en á tímabili var starfsemi bankans í fjórum löndum. Hún starfaði sem aðstoðarmaður og staðgengill rekstrar- og fjármálastjóra Alþingis 1999-2000 og hjá KPMG Endurskoðun hf. árin 1995-1999. Þórey situr í stjórn DecideAct A/S, félags sem skráð er á Nasdaq First North í Danmörku og selur hugbúnað sem auðveldar fyrirtækjum að innleiða og fylgja eftir stefnumörkun fyrirtækja. Þórey tók sæti í stjórn Festi í mars 2020.

Þórey G. Guðmundsdóttir

Þórey G. Guðmundsdóttir

Stjórnarmaður

Þórey G. Guðmundsdóttir er með Cand.oecon gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Þórey starfaði sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Bláa Lónsins hf. frá árinu 2013 til 2021. Árin 2012-2013 var Þórey forstöðumaður hagdeildar Samskipa og árin 2004-2011 var hún forstöðumaður fjármálasviðs hjá Straumi Fjárfestingabanka en á tímabili var starfsemi bankans í fjórum löndum. Hún starfaði sem aðstoðarmaður og staðgengill rekstrar- og fjármálastjóra Alþingis 1999-2000 og hjá KPMG Endurskoðun hf. árin 1995-1999. Þórey situr í stjórn DecideAct A/S, félags sem skráð er á Nasdaq First North í Danmörku og selur hugbúnað sem auðveldar fyrirtækjum að innleiða og fylgja eftir stefnumörkun fyrirtækja. Þórey tók sæti í stjórn Festi í mars 2020.

Þórey G. Guðmundsdóttir

Framkvæmdarstjórn

Framkvæmdarstjórn

Eggert Þór Kristófersson

Eggert Þór Kristófersson

Forstjóri

Eggert er fæddur árið 1970. Á árunum 1995-1997 starfaði hann hjá VÍB hf. sem ráðgjafi í einstaklingsþjónustu. Eggert var forstöðumaður sölu og þjónustu hjá Lánasýslu ríkisins 1997-1999 og starfaði hjá Íslandsbanka-FBA og Íslandsbanka hf. 2000-2004 þar sem hann bar ábyrgð á skuldabréfastöðu bankans í eigin viðskiptum. Á árunum 2005-2007 var Eggert framkvæmdastjóri rekstrarfélags verðbréfasjóða Íslandsbanka og síðar Glitnis banka hf. Árið 2008 starfaði Eggert sem framkvæmdastjóri eignastýringar Glitnis banka á Íslandi og í Finnlandi en ári síðar gekk hann til liðs við fjárfestingarfélagið Sjávarsýn ehf. þar sem hann gegndi starfi framkvæmdastjóra. Eggert tók við starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs N1 í júní árið 2011 og starfi forstjóra Festi (áður N1) í febrúar 2015. Eggert er stjórnarformaður Malik Supply A/S, Nordic Marine Oil, ELKO ehf., N1 ehf., Bakkans ehf., Festi fasteigna ehf. og Krónunnar ehf. Hann er með Cand.oecon. gráðu frá endurskoðunarsviði viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands og er jafnframt löggiltur verðbréfamiðlari.

Eggert Þór Kristófersson

Eggert Þór Kristófersson

Forstjóri

Eggert er fæddur árið 1970. Á árunum 1995-1997 starfaði hann hjá VÍB hf. sem ráðgjafi í einstaklingsþjónustu. Eggert var forstöðumaður sölu og þjónustu hjá Lánasýslu ríkisins 1997-1999 og starfaði hjá Íslandsbanka-FBA og Íslandsbanka hf. 2000-2004 þar sem hann bar ábyrgð á skuldabréfastöðu bankans í eigin viðskiptum. Á árunum 2005-2007 var Eggert framkvæmdastjóri rekstrarfélags verðbréfasjóða Íslandsbanka og síðar Glitnis banka hf. Árið 2008 starfaði Eggert sem framkvæmdastjóri eignastýringar Glitnis banka á Íslandi og í Finnlandi en ári síðar gekk hann til liðs við fjárfestingarfélagið Sjávarsýn ehf. þar sem hann gegndi starfi framkvæmdastjóra. Eggert tók við starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs N1 í júní árið 2011 og starfi forstjóra Festi (áður N1) í febrúar 2015. Eggert er stjórnarformaður Malik Supply A/S, Nordic Marine Oil, ELKO ehf., N1 ehf., Bakkans ehf., Festi fasteigna ehf. og Krónunnar ehf. Hann er með Cand.oecon. gráðu frá endurskoðunarsviði viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands og er jafnframt löggiltur verðbréfamiðlari.

Magnús Kr. Ingason

Framkvæmdarstjóri fjármálasviðs

Magnús er fæddur árið 1970.  Hann starfaði sem ráðgjafi og endurskoðandi hjá KPMG á árunum 1994-1998. Í upphafi árs 1999 tók hann við stöðu forstöðumanns bókhalds hjá Flugleiðum og starfaði sem slíkur þar til í upphafi árs 2003 að hann tók við stöðu framkvæmdastjóra Fjárvakurs – Icelandair Shared Services, nýstofnaðs dótturfélags Flugleiða sem byggði á grunni fjármáladeilda félagsins. Félagið þjónustaði öll félögin innan Icelandair Group og mörg meðalstór og stór félög á Íslandi á sviði reikningsskila, innheimtu- og greiðsluþjónustu, launavinnslu, stjórnendaupplýsinga, skattaráðgjafar o.fl. Magnús gegndi starfinu þar til um mitt ár 2019. Þá tóku við ráðgjafastörf fyrir Icelandair Group við uppbyggingu fjármálasviðs flugfélags á Grænhöfðaeyjum fram til ársloka 2019. Magnús hóf störf sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Festi í ársbyrjun 2020. Hann hefur setið í stjórn ýmissa félaga og situr nú í stjórnum dótturfélaga Festi. Hann er með Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og er löggiltur endurskoðandi.

Magnús Kr. Ingason

Magnús Kr. Ingason

Framkvæmdarstjóri fjármálasviðs

Magnús er fæddur árið 1970.  Hann starfaði sem ráðgjafi og endurskoðandi hjá KPMG á árunum 1994-1998. Í upphafi árs 1999 tók hann við stöðu forstöðumanns bókhalds hjá Flugleiðum og starfaði sem slíkur þar til í upphafi árs 2003 að hann tók við stöðu framkvæmdastjóra Fjárvakurs – Icelandair Shared Services, nýstofnaðs dótturfélags Flugleiða sem byggði á grunni fjármáladeilda félagsins. Félagið þjónustaði öll félögin innan Icelandair Group og mörg meðalstór og stór félög á Íslandi á sviði reikningsskila, innheimtu- og greiðsluþjónustu, launavinnslu, stjórnendaupplýsinga, skattaráðgjafar o.fl. Magnús gegndi starfinu þar til um mitt ár 2019. Þá tóku við ráðgjafastörf fyrir Icelandair Group við uppbyggingu fjármálasviðs flugfélags á Grænhöfðaeyjum fram til ársloka 2019. Magnús hóf störf sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Festi í ársbyrjun 2020. Hann hefur setið í stjórn ýmissa félaga og situr nú í stjórnum dótturfélaga Festi. Hann er með Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og er löggiltur endurskoðandi.

Magnús Kr. Ingason
Kolbeinn Finnsson

Kolbeinn Finnsson

Framkvæmdarstjóri rekstrarsviðs

Kolbeinn er fæddur árið 1964. Hann á að baki langan starfsferil hjá N1 og forvera félagsins, Olíufélaginu hf. Kolbeinn starfaði á fjármálasviði Olíufélagsins hf. 1987-1991 og var deildarstjóri hagdeildar 1991-2001. Árin 2001-2007 var Kolbeinn starfsmannastjóri og yfirmaður upplýsingatæknimála ásamt því að sitja í framkvæmdastjórn félagsins. Árið 2007 tók Kolbeinn svo við starfi framkvæmdastjóra starfsmannasviðs N1, en nafni sviðsins var breytt á árinu 2015 í rekstrarsvið. Kolbeinn var Samrunastjóri (e. Integration Director) við kaup N1 á Festi árið 2018. Rekstrarsvið Festi sinnir stoðþjónustu og ber ábyrgð á upplýsingatækni, framkvæmdum, gæða-, umhverfis- og öryggismálum ásamt mannauðsmálum. Kolbeinn er með B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Kolbeinn Finnsson

Kolbeinn Finnsson

Framkvæmdarstjóri rekstrarsviðs

Kolbeinn er fæddur árið 1964. Hann á að baki langan starfsferil hjá N1 og forvera félagsins, Olíufélaginu hf. Kolbeinn starfaði á fjármálasviði Olíufélagsins hf. 1987-1991 og var deildarstjóri hagdeildar 1991-2001. Árin 2001-2007 var Kolbeinn starfsmannastjóri og yfirmaður upplýsingatæknimála ásamt því að sitja í framkvæmdastjórn félagsins. Árið 2007 tók Kolbeinn svo við starfi framkvæmdastjóra starfsmannasviðs N1, en nafni sviðsins var breytt á árinu 2015 í rekstrarsvið. Kolbeinn var Samrunastjóri (e. Integration Director) við kaup N1 á Festi árið 2018. Rekstrarsvið Festi sinnir stoðþjónustu og ber ábyrgð á upplýsingatækni, framkvæmdum, gæða-, umhverfis- og öryggismálum ásamt mannauðsmálum. Kolbeinn er með B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Óttar Örn Sigurbergsson

Framkvæmdarstjóri Elko

Óttar er fæddur árið 1979. Hann hóf störf hjá ELKO árið 2004 á innkaupasviði þar sem hann sá um öll innkaup á afþreyingarefni verslana. Árið 2007 leiddi hann innleiðingu og opnun á fyrstu vefverslun félagsins, www.elko.is. Árið 2009 tók hann við stöðu innkaupastjóra og varð síðar aðstoðarframkvæmdastjóri árið 2020 þar til hann tók við sem framkvæmdastjóri í ársbyrjun 2022. Á þessum tíma hefur hann kynnst vel öllum sviðum rekstrarins og verið þátttakandi í öllum stærri innleiðingar verkefnum, auk þess að verkefnastýra opnun og endurnýjun allra verslana ELKO. Óttar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Óttar Örn Sigurbergsson

Óttar Örn Sigurbergsson

Framkvæmdarstjóri Elko

Óttar er fæddur árið 1979. Hann hóf störf hjá ELKO árið 2004 á innkaupasviði þar sem hann sá um öll innkaup á afþreyingarefni verslana. Árið 2007 leiddi hann innleiðingu og opnun á fyrstu vefverslun félagsins, www.elko.is. Árið 2009 tók hann við stöðu innkaupastjóra og varð síðar aðstoðarframkvæmdastjóri árið 2020 þar til hann tók við sem framkvæmdastjóri í ársbyrjun 2022. Á þessum tíma hefur hann kynnst vel öllum sviðum rekstrarins og verið þátttakandi í öllum stærri innleiðingar verkefnum, auk þess að verkefnastýra opnun og endurnýjun allra verslana ELKO. Óttar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Óttar Örn Sigurbergsson
Ásta Sigríður Fjeldsted

Ásta Sigríður Fjeldsted

Framkvæmdastjóri Krónunnar

Ásta Sigríður er fædd árið 1982. Á árunum 2007-2012 starfaði Ásta Sigríður hjá IBM í Danmörku og stoðtækjaframleiðandanum Össuri hf., bæði í Frakklandi og á Íslandi. Frá árinu 2012 til ársins 2017 starfaði hún fyrir ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company, bæði á skrifstofum þess í Tókýó og Kaupmannahöfn, þar sem hún leiddi fjölda smærri og stærri greininga-, umbóta- og umbreytingaverkefna. Frá árinu 2017 starfaði hún sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Ásta Sigríður tók við sem framkvæmdastjóri Krónunnar 1. október 2020. Hún situr í fyrirtækjaráði UNICEF á Íslandi. Ásta Sigríður er vélaverkfræðingur með M.Sc. gráðu frá DTU, Tækniháskólanum í Danmörku.

Ásta Sigríður Fjeldsted

Ásta Sigríður Fjeldsted

Framkvæmdastjóri Krónunnar

Ásta Sigríður er fædd árið 1982. Á árunum 2007-2012 starfaði Ásta Sigríður hjá IBM í Danmörku og stoðtækjaframleiðandanum Össuri hf., bæði í Frakklandi og á Íslandi. Frá árinu 2012 til ársins 2017 starfaði hún fyrir ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company, bæði á skrifstofum þess í Tókýó og Kaupmannahöfn, þar sem hún leiddi fjölda smærri og stærri greininga-, umbóta- og umbreytingaverkefna. Frá árinu 2017 starfaði hún sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Ásta Sigríður tók við sem framkvæmdastjóri Krónunnar 1. október 2020. Hún situr í fyrirtækjaráði UNICEF á Íslandi. Ásta Sigríður er vélaverkfræðingur með M.Sc. gráðu frá DTU, Tækniháskólanum í Danmörku.

Hinrik Örn Bjarnason

Framkvæmdarstjóri N1

Hinrik er fæddur árið 1972. Hann starfaði sem sölustjóri hjá SÍF hf. og dótturfélögum 1998-2003, m.a. í tvö ár í Englandi. Í upphafi árs 2003 tók Hinrik við starfi forstöðumanns útflutningssviðs Samskipa og gegndi því til 2007. Árin 2007-2008 starfaði hann hjá Landsbankanum sem yfirmaður erlends sjávarútvegsteymis bankans sem sá m.a. um fjármögnun á alþjóðlegum sjávarútvegsfyrirtækjum. Frá 2009 og þar til í janúar 2013 starfaði Hinrik í Hamborg sem framkvæmdastjóri Eimskips í Þýskalandi. Hinrik hóf störf sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá N1 um miðjan janúar 2013 og tók við starfi sem framkvæmdastjóri N1, 1. janúar 2019. Hinrik er einnig framkvæmdastjóri N1 Rafmagns, sem er 100% í eigu N1. Hann situr í stjórn SVÞ (Samtök verslunar og þjónustu). Hinrik er með Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Hinrik Örn Bjarnason

Hinrik Örn Bjarnason

Framkvæmdarstjóri N1

Hinrik er fæddur árið 1972. Hann starfaði sem sölustjóri hjá SÍF hf. og dótturfélögum 1998-2003, m.a. í tvö ár í Englandi. Í upphafi árs 2003 tók Hinrik við starfi forstöðumanns útflutningssviðs Samskipa og gegndi því til 2007. Árin 2007-2008 starfaði hann hjá Landsbankanum sem yfirmaður erlends sjávarútvegsteymis bankans sem sá m.a. um fjármögnun á alþjóðlegum sjávarútvegsfyrirtækjum. Frá 2009 og þar til í janúar 2013 starfaði Hinrik í Hamborg sem framkvæmdastjóri Eimskips í Þýskalandi. Hinrik hóf störf sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá N1 um miðjan janúar 2013 og tók við starfi sem framkvæmdastjóri N1, 1. janúar 2019. Hinrik er einnig framkvæmdastjóri N1 Rafmagns, sem er 100% í eigu N1. Hann situr í stjórn SVÞ (Samtök verslunar og þjónustu). Hinrik er með Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Hinrik Örn Bjarnason